ESC را برای بستن فشار دهید

مینو احمدیان

مینو هستم. عاشق رنگ زرد و بوی فلفل قرمز و فیلم آبی کیشلوفسکی